หน้าแรก 
 ประวัติวัดกลางบางแก้ว 
 ประวัติเจ้าอาวาส 
พระพุทธวิถีนายก (บุญ)
พระพุทธวิถีนายก (เพิ่ม)
หลวงปู่เจือ ปิยสีโล (เจือ)
พระครูสถิตบุญเขต
 สถานที่สำคัญภายในวัด 
หอพระไตรปิฎก
พิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีฯ
อุโสถวัดกลางบางแก้ว
 ข่าวสารกิจกรรม 
ข่าวสารทั่วไป
กิจกรรมวัดกลางบางแก้ว
 กระดานสนทนาธรรม 
 แผนที่วัด 
พระเกจิอาจารย์
ข่าวสารกิจกรรม
สมาชิก
   
ͼ :
ʼҹ :
ѤҪԡ |
 
   
รับเมล์ข่าวสาร
Ѥ ¡ԡ
ӹǹҪ
พ.ศ.๒๕๔๕
 • สร้างศาลาสนามเด็กเล่นในร่มให้โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว เสาเหล็กมุงแผ่นกันสาดโค้ง ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สิ้นค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ( สามแสนบาทถ้วน )
 • ส่งเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อน ตารายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๐๐ บาท ( หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน )
 • ส่งเงินสมทบกองทุนพระวิปัสสนาจารย์อำเภอนครชัยศรี เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๓๐ บาท ( หนึ่งพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน )
 • ส่งเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์ ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐ บาท ( ห้าร้อยบาทถ้วน )
 • ส่งเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐  บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน )
พ.ศ. ๒๕๔๖  
 • ส่งเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อน ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๐ บาท ( หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน )
 • ส่งเงินสมทบกองทุนพระวิปัสสนาจารย์อำเภอนครชัยศรี เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๐ บาท ( หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน )
 • ส่งเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์ ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนเงิน ๗๐๐ บาท ( เจ็ดร้อยบาทถ้วน )
 • ส่งเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน )
พ.ศ. ๒๕๔๗
 • ส่งเงินสมทบเข้ากองทุน  “ วัดช่วยวัด ” ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๐๐ บาท ( หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน )
 • บริจาคทรัพย์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้แก่ โรงเรียนเพิ่มวิทยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท  สองพันบาทถ้วน )
 • ส่งเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อน ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๐ บาท  หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน )
 • ส่งเงินสมทบกองทุนพระวิปัสสนาจารย์ อำเภอนครชัยศรี เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๐ บาท ( หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน )
 • ส่งเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์ ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๐๐ บาท ( หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน )
 • ส่งเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท ( สองพันบาทถ้วน )
พ.ศ. ๒๕๔๘
 • ส่งเงินสมทบเข้ากองทุน “ วัดช่วยวัด ” ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๐๐ บาท ( หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน )
 • บริจาคทรัพย์เพื่อร่วมกิจกรรมวันเด็กและการแข่งกีฬาจตุรมิตรให้แก่ โรงเรียนเพิ่มวิทยา อำเภอนครชัยศ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐  บาท ( ห้าพันบาทถ้วน )
 • ส่งเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อน ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๐ บาท ( หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน )
 • ส่งเงินสมทบกองทุนพระวิปัสสนาจารย์ อำเภอนครชัยศรี เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๖๐ บาท ( หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาท )
 • ส่งเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์ ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๒๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบบาท )
 • ส่งเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐  บาท ( สองพันบาทถ้วน )
พ.ศ. ๒๕๔๙
 • ส่งเงินสมทบเข้ากองทุน “ วัดช่วยวัด ” ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๐๐ บาท ( หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน )
 • ส่งเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อน ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน )
 • ส่งเงินสมทบกองทุนพระวิปัสสนาจารย์ อำเภอนครชัยศรี เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๐  บาท ( หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน )
 • ส่งเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์ ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน )
 • ส่งเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐  บาท ( สองพันบาทถ้วน )
 • อุปถัมภ์โรงครัวงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ฯ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ คณะกรรมการและประชาชนทั่วไป เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐  บาท ( สองพันบาทถ้วน )
( ตามสำเนาอนุโมทนาบัตร และสำเนาเกียรติบัตรที่ส่งมาด้วย )
รวมงานสาธารณสงเคราะห์เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๓๙,๕๑๐ บาท
( สามแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาท )
วัดกลางบางแก้ว
ตำบลนครชัยศรี  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ริมแม่น้ำท่าจีน
© 2010 Copyrigth. Watkbk.com All rigths reserved.