หน้าแรก 
 ประวัติวัดกลางบางแก้ว 
 ประวัติเจ้าอาวาส 
พระพุทธวิถีนายก (บุญ)
พระพุทธวิถีนายก (เพิ่ม)
หลวงปู่เจือ ปิยสีโล (เจือ)
พระครูสถิตบุญเขต
 สถานที่สำคัญภายในวัด 
หอพระไตรปิฎก
พิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีฯ
อุโสถวัดกลางบางแก้ว
 ข่าวสารกิจกรรม 
ข่าวสารทั่วไป
กิจกรรมวัดกลางบางแก้ว
 กระดานสนทนาธรรม 
 แผนที่วัด 
พระเกจิอาจารย์
ข่าวสารกิจกรรม
สมาชิก
   
ͼ :
ʼҹ :
ѤҪԡ |
 
   
รับเมล์ข่าวสาร
Ѥ ¡ԡ
ӹǹҪ
การก่อสร้างภายในวัด
พ.ศ. ๒๕๔๕
 • ซื้อ เครื่องถ่ายเอกสาร  จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้ในสำนักงานเจ้าคณะตำบลและเลขานุการฯ เป็นจำนวนเงิน ๕๓,๐๐๐ บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน )
 • ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๑๒๐ ตัว สำหรับใช้ในการเรียนและการประชุมสัมมนาทั่วไป เป็นจำนวนเงิน ๕๒,๔๐๐ บาท ( ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน )
พ.ศ. ๒๕๔๖
 • สร้าง เรือนรับรองพระสงฆ์ริมน้ำ หลัง ทรงไทยประยุกต์ ไม้ทั้งหลัง ขนาดกว้าง ๖.๗๐ เมตร ยาว ๘.๔๐ เมตร สิ้นค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน ๖๘๒,๕๑๘ บาท ( หกแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยสิบแปดบาท )
 • สร้างเรือนที่ พักสำหรับอุบาสิกา ข้างศาลาการเปรียญ ๑ หลัง พื้นเทคอนกรีตขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร สิ้นค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน ๘๔๙,๒๒๘ บาท ( แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบแปดบาท )
 • ทำป้ายไฟเบอร์กลาส “ เชิญชวนชาวพุทธต้านภัยยาเสพติดด้วยการปฏิบัติตามแนวศีล ๕ ” ขนาดกว้าง ๑.๕๕ เมตร ยาว ๒.๒๕ เมตร สิ้นค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน ๙,๕๐๐ บาท ( เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน )
พ.ศ. ๒๕๔๗
 • สร้างซุ้มจระนำเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ๑ หลัง พื้นเทคอนกรีตขนาดกว้าง ๗.๑๐  เมตร  ยาว ๙.๕๐ เมตร  สิ้นค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน ๔๘๑,๐๖๑ บาท ( สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกสิบเอ็ดบาท )
 • ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน  ๑๐๐ ตัว สำหรับใช้ในการเรียนและการประชุมสัมมนาทั่วไป เป็นจำนวนเงิน ๔๙,๕๐๐  บาท ( สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน )
พ.ศ. ๒๕๔๘
 • สร้าง อุโบสถ  หลัง ขนา ๒ ชั้น ทรงไทยประยุกต์พื้นเทคอนกรีต หลังคา ๓ ชั้น ลดขนาดกว้าง ๓๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร สิ้นค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน ๓๕,๒๔๓,๐๗๕ บาท  สามสิบห้าล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดสิบห้าบาท )
 • ซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์  และเครื่องโทรสารสำหรับใช้ในสำนักงานเจ้าคณะตำบลและเลขานุการฯ เป็นจำนวนเงิน ๓๗,๓๐๐ บาท ( สามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน )
 • สร้าง กุฏิสงฆ์ริมน้ำ ๑  หลัง ทรงไทยประยุกต์พื้นเทคอนกรีตขนาดกว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร  สิ้นค้าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน ๓๔๔,๑๑๔ บาท ( สามแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบสี่บาท )
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 • สร้างโรง เก็บเรือโบราณ ๑ หลัง หลังคากระเบื้องทรงไทย  พื้นเทคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สิ้นค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน ๔๓๒,๕๘๐ บาท ( สี่แสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน )
รวมการก่อสร้างภายในวัดทั้งสิ้น ๓๘,๒๓๔,๒๗๖ บาท
( สามสิบแปดล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน )
งานปฏิสังขรณ์ภายในวัด
พ.ศ. ๒๕๔๕
 • ปฏิสังขรณ์ ซ่อมหอบุญรังสฤษดิ์ “ โรงเรียนพระปริยัติธรรมเก่า ” ไม้สักเรือนปั้นหยา ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๒ มตร สิ้นค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน )
 • ปรับปรุงบันไดศาลาการ เปรียญ ติดตั้งราวบันไดเสตนเลส จำนวน บันได สิ้นค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน  ๑๒,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน )
 • บูรณะ ซ่อมแซมบันไดลงเขื่อนหน้าวัดกลางบางแก้ว คอนกรีต ขนาดกว้าง  เมตร สิ้นค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน ๓๔,๓๐๐ บาท ( สามหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน )
พ.ศ. ๒๕๔๖
 • ปฏิสังขรณ์หอไตรเป็น ที่เก็บพระไตรปิฎกทรงไทยไม้สักทั้งหลัง ข้างฝาแกะลายเทพชุมนุม ขนาดกว้าง ๕.๕๐ มตร ยาว ๘.๖๐ เมตร สิ้นค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท ( เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )
 • ปรับปรุงสนามวัด บดอัด ลงหินคลุก ขนาดกว้าง  ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สิ้นค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท ( สามหมื่นหกพันบาทถ้วน )
พ.ศ. ๒๕๔๗
 • ปฏิสังขรณ์ซ่อม “หอพระ” ทรงไทยไม้สัก พื้นชั้นล่างเทคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นที่เก็บพระพุทธรูป หนึ่งหลัง ขนาดกว้าง ๘.๑๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐  เมตร สิ้นค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน ๒๕๙,๘๑๐ บาท ( สองแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน )
 • ปฏิสังขรณ์ซ่อมกุฏิสงฆ์ ๓ หลัง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สิ้นค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน )
 • ปฏิสังขรณ์ ซ่อมกุฏิสงฆ์ และ ศาลาเล็กหน้าพิพิธภัณฑ์ ๒ หลัง ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร สิ้นค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน ๒๘,๘๑๕ บาท ( สองหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน )
พ.ศ. ๒๕๔๙
 • ปฏิสังขรณ์ห้องอาบ น้ำ - ห้องสุขา พระภิกษุ ผนังด้านในและพื้นปุกระเบื้อ จำนวน ๑๐ ขนาดกว้าง ๑.๓๐ เมตร  ยาว ๑.๘๐ เมตรสิ้นค่าใช้จ่าย ๕๙,๗๓๓ บาท ( ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน )
 • ปฏิสังขรณ์ห้องสุขา – ห้องอาบน้ำสาธารณะ ชาย – หญิง ผนังด้านในและพื้นปุกระเบื้อง จำนวน ๑๙ ห้อง ขนาดกว้าง ๑.๓๐ เมตร ยาว ๑.๘๐ เมตร  สิ้นค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน ๑๘๙,๑๕๖ บาท
รวมการบูรณปฏิสังขรณ์ ๒,๕๒๙,๓๑๔ บาท
( สองล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบสี่บาท )

รวมการสาธารณูปการเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๗๕๔,๐๙๐ บาท
( สี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าสิบบาท )
วัดกลางบางแก้ว
ตำบลนครชัยศรี  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ริมแม่น้ำท่าจีน
© 2010 Copyrigth. Watkbk.com All rigths reserved.