หน้าแรก 
 ประวัติวัดกลางบางแก้ว 
 ประวัติเจ้าอาวาส 
พระพุทธวิถีนายก (บุญ)
พระพุทธวิถีนายก (เพิ่ม)
หลวงปู่เจือ ปิยสีโล (เจือ)
พระครูสถิตบุญเขต
 สถานที่สำคัญภายในวัด 
หอพระไตรปิฎก
พิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีฯ
อุโสถวัดกลางบางแก้ว
 ข่าวสารกิจกรรม 
ข่าวสารทั่วไป
กิจกรรมวัดกลางบางแก้ว
 กระดานสนทนาธรรม 
 แผนที่วัด 
พระเกจิอาจารย์
ข่าวสารกิจกรรม
สมาชิก
   
ͼ :
ʼҹ :
ѤҪԡ |
 
   
รับเมล์ข่าวสาร
Ѥ ¡ԡ
ӹǹҪ
ตั้งทุนการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๓ ตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียน ชื่อบัญชี วัดกลางบางแก้ว ( ทุนสงเคราะห์นักเรียน )
เลขที่บัญชี  ๑๔๗ - ๓ - ๐๖๐๑๓ – ๑ ประเภท ฝากประจำ ธนาคารนครหลวงไทย สาขานครชัยศรี
ตั้งทุนครั้งแรกเป็นจำนวนเงิน ๑๒๗,๐๐๐ บาท ( หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )
เพิ่มทุนการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๕ เพิ่มทุนสงเคราะห์นักเรียน ชื่อบัญชี วัดกลางบางแก้ว ( ทุนสงเคราะห์นักเรียน )
เลขที่บัญชี ๑๔๗ - ๓ - ๐๖๐๑๓ – ๑ ประเภท ฝากประจำ ธนาคารนครหลวงไทย สาขานครชัยศรี
จำนวน ๖,๒๘๕ บาท ( หกพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน )
พ.ศ. ๒๕๔๖ เพิ่มทุนสงเคราะห์นักเรียน ชื่อบัญชี  วัดกลางบางแก้ว ( ทุนสงเคราะห์นักเรียน )
ลขที่บัญชี ๑๔๗ - ๓ - ๐๖๐๑๓ – ๑ ประเภท ฝากประจำ ธนาคารนครหลวงไทย สาขานครชัยศรี
จำนวน ๑,๐๒๕.๐๖ บาท ( หนึ่งพันยี่สิบห้าบาทหกสตางค์ )
พ.ศ. ๒๕๔๗ เพิ่มทุนสงเคราะห์นักเรียน ชื่อบัญชี วัดกลางบางแก้ว ( ทุนสงเคราะห์นักเรียน )
เลขที่บัญชี ๑๔๗ - ๓ - ๐๖๐๑๓ – ๑ ประเภท ฝากประจำ ธนาคารนครหลวงไทย สาขานครชัยศรี
จำนวน ๖๘๘.๕๑ บาท ( หกร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์ )
พ.ศ. ๒๕๔๘ เพิ่มทุนสงเคราะห์นักเรียน ชื่อบัญชี วัดกลางบางแก้ว ( ทุนสงเคราะห์นักเรียน )
เลขที่บัญชี ๑๔๗ - ๓ - ๐๖๐๑๓ – ๑ ประเภท ฝากประจำ ธนาคารนครหลวงไทย สาขานครชัยศรี
จำนวน ๑,๐๐๐ บาท  หนึ่งพันบาทถ้วน )
พ.ศ. ๒๕๔๙ เพิ่มทุนสงเคราะห์นักเรียน ชื่อบัญชี  วัดกลางบางแก้ว ( ทุนสงเคราะห์นักเรียน )
เลขที่บัญชี ๑๔๗ - ๓ - ๐๖๐๑๓ – ๑ ประเภท ฝากประจำ ธนาคารนครหลวงไทย สาขานครชัยศรี
จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน )
ยอดเงินปัจจุบันเป็นจำนวนเงิน ๑๔๓,๓๓๔.๐๗ บาท
( หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสตางค์ )
ตามสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ส่งมาด้วย
ตั้งทุนประเภทอื่น ๆ
พ.ศ.๒๕๔๙ ตั้งทุน / เพิ่มทุนมูลนิธิโรงเรียนสหศึกษาบาลี นครปฐม
ในนามวัดกลางบางแก้ว โดยเจ้าอธิการบุญช่วย อาทโร
ปัจจุบันมีเงินทุน ๓๐,๖๕๓.๐๐ บาท ( สามหมื่นหกร้อยห้าสิบสามบาท )
ตั้งทุน / เพิ่มทุนมูลนิธิโรงเรียนสหศึกษาบาลี นครปฐม
ในนามพระพุทธวิถีนายก วัดกลางบางแก้ว
ปัจจุบันมีเงินทุน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ( ห้าพันบาทถ้วน )
ตามสำเนาบัญชีทุนมูลนิธิโรงเรียนสหศึกษาบาลี และสำเนานิธิปุญญนุโมทนาบัตรที่ส่งมาด้วย
รวมตั้งทุนเพิ่มทุนการศึกษาทั้งสิ้น ๑๗๘,๙๘๗.๐๗ บาท
( หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์ )

การแจกทุนการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท
เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว จำนวน ๒๑ ทุน ๕๐๐ บาท
เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๕๐๐  บาท ( หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน )
ห้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท
เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท ( ห้าพันบาทถ้วน )
พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว จำนวน ๒๖ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท
ป็นจำนวนเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน )
ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท
เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท ( ห้าพันบาทถ้วน )
พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว จำนวน ๓๖ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท
เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน )
ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว จำนวน ๑๓ ทุน ทุนละ ๘๐๐ บาท
เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๔๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน )
พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว จำนวน ๑๐๙ ทุน ทุนละ  ๕๐๐ บาท
ป็นจำนวนเงิน ๕๔,๕๐๐ บาท ( ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน )
ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว จำนวน ๔ ทุน ทุนละ ๘๐๐ บาท
เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๐๐ บาท ( สามพันสองร้อยบาทถ้วน )
ตามสำเนาบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ส่งมาด้วย
รวมแจกทุนการศึกษาทั้งสิ้น ๑๒๔,๖๐๐ บาท
( หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน )
บริจาคทรัพย์เพื่อการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๕
 • บริจาคทรัพย์เพื่อทุนการศึกษาในวันไหว้ครู ให้แก่ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว  เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท ( ห้าพันบาทถ้วน )
 • บริจาค ทรัพย์เพื่อสนับสนุนการศึกษาในการอบรมนักธรรมชั้นโท ก่อนสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดตุ๊กตา ตำบลบางกระเบา  อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน )
 • ส่งเงินสมทบกองทุนการศึกษาคณะสงฆ์ อำเภอนครชัยศรี เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน )
 • อุปถัมภ์ ศูนย์เด็กเล็ก ก่อนเกณฑ์ วัดกลางบางแก้ว เป็นจำนวนเงิน ๓๕๑,๘๔๐.๖๒ บาท ( สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทหกสบสองสตางค์ )
พ.ศ. ๒๕๔๖
 • บริจาคทรัพย์เพื่อทุนการศึกษาในวันไหว้ครู ให้แก่ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท ( ห้าพันบาทถ้วน )
 • บริจาค ทรัพย์เพื่อพัฒนาการศึกษาให้แก่ โรงเรียนเพิ่มวิทยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน )
 • บริจาค ทรัพย์เพื่อสนับสนุนการศึกษาในการอบรมนักธรรมชั้นโท ก่อนสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดตุ๊กตา ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน )
 • ส่งเงินสมทบกองทุนการศึกษาคณะสงฆ์ อำเภอนครชัยศรี เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท ( สองพันบาทถ้วน )
พ.ศ. ๒๕๔๗
 • บริจาคทรัพย์เพื่อทุนการศึกษาในวันไหว้ครู ให้แก่ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท ( ห้าพันบาทถ้วน )
 • บริจาค ทรัพย์เพื่อสนับสนุนการศึกษาในการอบรมนักธรรมชั้นโท ก่อนสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดตุ๊กตา ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน )
 • ส่งเงินสมทบกองทุนการศึกษาคณะสงฆ์ อำเภอนครชัยศรี เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๐๐ บาท ( สองพันห้าร้อยบาทถ้วน )
 • บริจาค ทรัพย์เพื่อค่าอาหารนักเรียนสอบธรรมในสนามหลวง ให้แก่ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว เป็นจำนวนเงิน ๗,๓๐๐ บาท ( เจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน )
 • อุปถัมภ์ศูนย์เด็กเล็ก ก่อนเกณฑ์ วัดกลางบางแก้ว เป็นจำนวนเงิน ๑๗๘,๘๒๓ บาท ( หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบสามบาท )
พ.ศ. ๒๕๔๘
 • บริจาคทรัพย์เพื่อทุนการศึกษาในวันไหว้ครู ให้แก่ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
 • บริจาค ทรัพย์เพื่อสนับสนุนการศึกษาในการอบรมนักธรรมชั้นโท ก่อนสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดตุ๊กตา ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๐๐ บาท ( หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน )
 • ส่งเงินสมทบกองทุนการศึกษาคณะสงฆ์ อำเภอนครชัยศรี เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๐๐ บาท ( สองพันสามร้อยบาทถ้วน )
 • บริจาค ทรัพย์เพื่อค่าอาหารนักเรียนสอบธรรมในสนามหลวง ให้แก่ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว เป็นจำนวนเงิน ๗,๐๐๐ บาท ( เจ็ดพันบาทถ้วน )
 • บริจาค ทรัพย์เพื่อให้ความอุปถัมภ์การตรวจข้อสอบธรรมสนามภาค ณ วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท ( สี่พันบาทถ้วน )
 • อุปถัมภ์ศูนย์เด็กเล็ก ก่อนเกณฑ์ วัดกลางบางแก้ว เป็นจำนวนเงิน ๑๘๒,๕๗๓ บาท ( หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาท )
พ.ศ. ๒๕๔๙
 • บริจาคทรัพย์เพื่อทุนการศึกษาในวันไหว้ครู ให้แก่ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
 • บริจาค ทรัพย์เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่ โรงเรียนเพิ่มวิทยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท ( ห้าพันบาทถ้วน )
 • บริจาค ทรัพย์เพื่อพัฒนาการศึกษาให้แก่ โรงเรียนเพิ่มวิทยา  อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )
 • บริจาค ทรัพย์เพื่อสนับสนุนการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว ป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน )
 • บริจาคทรัพย์เพื่อสนับสนุนการศึกษาในการอบรมนักธรรม ชั้นโท ก่อนสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดตุ๊กตา ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๐  บาท ( หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน )
 • บริจาคทรัพย์เพื่อให้ความอุปถัมภ์การอบรม นักธรรมชั้นเอก ก่อนสอบธรรมสนามหลวง วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน )
 • ส่งเงินสมทบกองทุนการศึกษาคณะสงฆ์  อำเภอนครชัยศรี เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท  สองพันบาทถ้วน )
 • บริจาค ทรัพย์เพื่อค่าอาหารนักเรียนสอบธรรมในสนามหลวง ให้แก่ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๘๖ บาท ( แปดพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาท )
 • อุปถัมภ์ศูนย์เด็กเล็ก ก่อนเกณฑ์ วัดกลางบางแก้ว เป็นจำนวนเงิน ๒๑๕,๓๑๕ บาท ( สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสิบห้าบาท )
ตามสำเนาบัญชีรายการอุปถัมภ์ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ฯ
สำเนาเกียรติบัตรและอนุโมทนาบัตรที่ส่งมาด้วย

รวมบริจาคทรัพย์เพื่อการศึกษาทั้งสิ้น ๑,๒๓๘,๘๗๙.๖๒ บาท
( หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบสองสตางค์)

รวมการศึกษาสงเคราะห์เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๔๒,๔๖๖.๖๙ บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทหกสิบเก้าสตางค์)
วัดกลางบางแก้ว
ตำบลนครชัยศรี  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ริมแม่น้ำท่าจีน
© 2010 Copyrigth. Watkbk.com All rigths reserved.