หน้าแรก 
 ประวัติวัดกลางบางแก้ว 
 ประวัติเจ้าอาวาส 
พระพุทธวิถีนายก (บุญ)
พระพุทธวิถีนายก (เพิ่ม)
หลวงปู่เจือ ปิยสีโล (เจือ)
พระครูสถิตบุญเขต
 สถานที่สำคัญภายในวัด 
หอพระไตรปิฎก
พิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีฯ
อุโสถวัดกลางบางแก้ว
 ข่าวสารกิจกรรม 
ข่าวสารทั่วไป
กิจกรรมวัดกลางบางแก้ว
 กระดานสนทนาธรรม 
 แผนที่วัด 
พระเกจิอาจารย์
ข่าวสารกิจกรรม
สมาชิก
   
ͼ :
ʼҹ :
ѤҪԡ |
 
   
รับเมล์ข่าวสาร
Ѥ ¡ԡ
ӹǹҪ
พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม สำนักเรียนวัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๒๗    เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามภาค  (อำเภอนครชัยศรี)
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง ( นวกภูมิ )
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง วัดไร่ขิง
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นเจ้าสำนักเรียนพระปริยัติธรรม วัดกลางบางแก้ว
มีนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมดังต่อไปนี้
พ.ศ. ๒๕๔๕

มีนักเรียนนักธรรมชั้นตรี ๑ รูป สมัครสอบ ๑ รูป สอบได้  - รูป สอบตก ๑ รูป
มีนักเรียนนักธรรมชั้นโท รูป สมัครสอบ - รูป สอบได้ - รูป สอบตก - รูป
มีนักเรียนนักธรรมชั้นเอก - รูป สมัครสอบ - รูป สอบได้ - รูป สอบตก - รูป
มีนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ๗๕ คน สมัครสอบ ๗๕  คน สอบได้ ๒๑ สอบตก ๕๔ คน
มีนวกภูมิ ๘ รูป สมัครสอบ ๘ รูป สอบได้ ๗ รูป สอบตก ๑ รูป

พ.ศ. ๒๕๔๖

มีนักเรียนนักธรรมชั้นตรี ๑ รูป สมัครสอบ ๑  รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก - รูป
มีนักเรียนนักธรรมชั้นโท - รูป สมัครสอบ - รูป สอบได้ -  รูป สอบตก - รูป
มีนักเรียนนักธรรมชั้นเอก - รูป สมัครสอบ - รูป สอบได้ - รูป สอบตก - รูป
มีนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ๗๒ คน สมัครสอบ ๖๔  คน สอบได้ ๒๖ คน สอบตก ๓๘ คน
มีนวกภูมิ - รูป สมัครสอบ - รูป สอบได้ - รูป สอบตก - รูป

พ.ศ. ๒๕๔๗

มีนักเรียนนักธรรมชั้นตรี - รูป สมัครสอบ - รูป สอบได้ -  รูป สอบตก - รูป
มีนักเรียนนักธรรมชั้นโท  ๒ รูป สมัครสอบ  ๒ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก ๑ รูป
มีนักเรียนนักธรรมชั้นเอก ๑ รูป สมัครสอบ ๑ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก - รูป
มีนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ๗๒ คน สมัครสอบ ๖๙ คน สอบได้ ๑๖ คน สอบตก ๕๓ คน
มีนักเรียนธรรมศึกษาชั้นโท ๑๖ คน สมัครสอบ ๑๖ คน สอบได้ ๑๓ คน สอบตก ๓ คน
มีนวกภูมิ ๑ รูป สมัครสอบ ๑ รูป สอบได้ ๑ สอบตก - รูป

พ.ศ. ๒๕๔๘

มีนักเรียนนักธรรมชั้นตรี ๒ รูป สมัครสอบ ๒ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก ๑ รูป
มีนักเรียนนักธรรมชั้นโท ๑ รูป สมัครสอบ ๑ รูป สอบได้ ๑ รูป  สอบตก - รูป
มีนักเรียนนักธรรมชั้นเอก ๑ รูป สมัครสอบ ๑ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก - รูป
มีนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ๑๒๒ คน สมัครสอบ ๑๒๒ คน สอบได้ ๘๙ คน สอบตก ๓๓ คน
มีนักเรียนธรรมศึกษาชั้นโท ๘ คน สมัครสอบ ๘ คน สอบได้ ๔ คน สอบตก ๔ คน
มีนวกภูมิ ๒ รูป สมัครสอบ ๒ รูป สอบได้ ๒ รูป สอบตก - รูป

พ.ศ. ๒๕๔๙

มีนักเรียนนักธรรมชั้นตรี ๔ รูป สมัครสอบ ๔ รูป สอบได้ ๔ รูป  สอบตก - รูป
มีนักเรียนนักธรรมชั้นโท ๑ รูป สมัครสอบ ๑  รูป สอบได้ - รูป สอบตก ๑ รูป
มีนักเรียนนักธรรมชั้นเอก ๑ รูป สมัครสอบ ๑ รูป สอบได้ ๑  รูป สอบตก - รูป
มีนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ๑๙๑ คน สมัครสอบ ๑๙๑ คน สอบได้ ๗๕ ค สอบตก ๑๑๖ คน
มีนักเรียนธรรมศึกษาชั้นโท ๕๔ คน สมัครสอบ ๕๔ คน สอบได้ ๒๐ คน สอบตก ๓๔ คน

มีวิธีการส่งเสริมการศึกษา
๑. จัดหาอุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ดินสอ หนังสือ เป็นต้น
๒. อบรมชี้แนวทางแห่งการศึกษา และคอยให้กำลังใจแก่นักเรียน
๓. จัดตั้งรางวัลนักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่สอบไล่ได้
๔. จัดพระไปช่วยสอนธรรมศึกษาแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
๕. อุปถัมภ์ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
๖. พิจารณาส่งพระภิกษุสามเณรที่มีการเรียนดีมีความประพฤติดี เรียบร้อย ไปศึกษาต่อยังสำนักอื่น ๆ ที่มีการศึกษาสูงขึ้นไป
๗. ให้การอุปถัมภ์แก่พระภิกษุสามเณรไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยสงฆ์ ( มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย )
วัดกลางบางแก้ว
ตำบลนครชัยศรี  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ริมแม่น้ำท่าจีน
© 2010 Copyrigth. Watkbk.com All rigths reserved.