หน้าแรก 
 ประวัติวัดกลางบางแก้ว 
 ประวัติเจ้าอาวาส 
พระพุทธวิถีนายก (บุญ)
พระพุทธวิถีนายก (เพิ่ม)
หลวงปู่เจือ ปิยสีโล (เจือ)
พระครูสถิตบุญเขต
 สถานที่สำคัญภายในวัด 
หอพระไตรปิฎก
พิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีฯ
อุโสถวัดกลางบางแก้ว
 ข่าวสารกิจกรรม 
ข่าวสารทั่วไป
กิจกรรมวัดกลางบางแก้ว
 กระดานสนทนาธรรม 
 แผนที่วัด 
พระเกจิอาจารย์
ข่าวสารกิจกรรม
สมาชิก
   
ͼ :
ʼҹ :
ѤҪԡ |
 
   
รับเมล์ข่าวสาร
Ѥ ¡ԡ
ӹǹҪ
พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว
พ.ศ. ๒๕๒๘ ป็นพระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นเจ้าคณะตำบลบางกระเบา
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๕ มีพระภิกษุจำพรรษา ๒๖ รูป สามเณร ๑ รูป ศิษย์วัด ๑ คน อารามิกชน ๒ คน
พ.ศ. ๒๕๔๖ มีพระภิกษุจำพรรษา ๑๗ รูป สามเณร  - รูป ศิษย์วัด ๑ คน อารามิกชน ๒ คน
พ.ศ. ๒๕๔๗ มีพระภิกษุจำพรรษา ๑๙ รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด ๑ คน อารามิกชน ๒ คน
พ.ศ. ๒๕๔๘ มีพระภิกษุจำพรรษา ๒๒ รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด  ๑ คน อารามิกชน ๒  คน
พ.ศ.๒๕๔๙ มีพระภิกษุจำพรรษา ๒๓ รูป สามเณร ๑  รูป ศิษย์วัด ๑ คน อารามิกชน ๓ คน
­ มีการทำวัตรสวดมนต์ เช้า – เย็น “ ตลอดปี ”
­ มีการทำอุโบสถสังฆกรรม (สวดพระปาติโมกข์) “ตลอดปี”
­ มีพระสวดปาติโมกข์ได้ ๑ รูป

ระเบียบหรือกติกาการปกครองวัด คือ
 • ­พระภิกษุสามเณรต้องสนใจต่อการศึกษา
 • วันธรรมสวนะ พระภิกษุสามเณรต้องลงทำวัตรสวดมนต์ทุกรูป
 • การรับพระ อาคันตุกะ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาส
 • การออกนอกวัดต้องได้รับ อนุญาตจากเจ้าอาวาส
 • รักษามารยาทอันดีงามในการรับแขก ต้องนุ่งห่มให้เรียบร้อย
 • ต้องเอาใจใส่ในการศึกษาของ ศิษย์วัด และควบคุมความประพฤตให้เป็นไปด้วยดี
 • ต้องรักษาเสนาสนะ ให้สะอาด และช่วยงานตามสมควร
 • ต้องให้ความเคารพและเชื่อฟังถ้อยคำ กันตามลำดับ
 • มีระเบียบปกครองวัดเป็นไปตามพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎหมาย กฏมหาเถรสมาคม กติกาของวัด และช่วยพัฒนาวัดอยู่เสมอ
 • มีการจัดการศึกษาพระ ปริยัติธรรม
 • ในระยะ  ปีที่ผ่านมา “ไม่มี”  อธิกรณ์เกิดขึ้นในวัด
วัดกลางบางแก้ว
ตำบลนครชัยศรี  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ริมแม่น้ำท่าจีน
© 2010 Copyrigth. Watkbk.com All rigths reserved.